CAL CODE HELP CLICK HERE
click on the file description for more information

54001: TN Exod chapter 22

click on a word for lexical analysis
Click on a red-colored coordinate for comments and/or translations of the line

previous chapter


10:22 אם בחת<ר>תא ישתכח״יתאשכח#2#״ גנבא וילקי וימות לית ליה חובת שפיכת אדם זכיי׃
20:22 אן דנחת \עלוי שמש{ו}א ״שמשא עלוי#2#״ אית ליה חובת שפיכות אדם זכיי שלמא ישלם אן לית ליה ויזדבן בגנבתה׃
30:22 \אן {משכת} <משתכחא> תשתכח בידיה ״מתאשכחא ישתכח גבה#2#״ גנבתה מן תורא עד חמר<<א>> עד א<<י>>מר בחיין בכפלא ישלם׃
40:22 ארום ייקד״יפקר#2#״ילפי#2#״ גבר חקל״חלק#2#״ או כרם וישלח יקידתא ויוקד \בחקלא דחורן ״בחקל אוחרי מן שפר דחורן#2#״ בית שפר חקליה ובית שפר כרמא ישלם׃
50:22 ארום תפק אשא ותשכח כובין״קוצצין#2#״ ותיכל גדישין או קמתא״קיימת׳#2#״ או חקלא משלמא ישלם מן דמוקד ית יקדתיה׃
60:22 ארום יתן גבר לחבריה כסף או מנין למנטרה״למנטור#2#״ יתהון ויגנבון״ויתגנבון#2#״ מן ביתא דגברא אין ישתכח״יאשתכח#2#״ גברא גנבא ישלם בכפלא״בדיפלא#2#״׃
70:22 אן לא ישתכח״יאשתכח#2#״ גנבא ויקרב מרה דביתא לוות דייניא \אין לא שלח ידי׳ במקמתא ״דלא תושיט בעבידת׳#2#״ דחבריה׃
80:22 על כל \פתגם דחטיא ״מלא דחוב#2#״ על תור על חמרא על אמר ועל לבוש ועל כל {ל}<י>בידא די יאמר ארום דן הוא לוו<<ת>> דייניא יעלא מלי תריהון ית מן די יחייבון דייניא ישלם בכפלא״בדיפלא#2#״ לחבריה׃
90:22 וארום יתן גבר לחבריה חמר או תור או אימר וכל בעיר למנטרה יתיה וימות או יתבר או ישתביי״אשתבאי#2#״ ולית דחמי יתיה׃
01:22 שבועתא דייי תהי בין״ביני#2#״ תריהון אין לא פשט ידיה במקמתא״בע{ת}<ב>ידתי<ה>#2#״ דחבריה ויקבל מריה״מרוי מיני׳#2#״ ולא ישלם׃
11:22 ואין גנוב״מת{ע}<ג>נ׳#2#״ יתגנב \מניה ישלם למריה ״מן גבי׳ ישלם למרוי#2#״׃
21:22 ואין \מטרפה {ו}יטרף ייתון סהדין ״מתקטלה יתקטל יתיה ליה מן אברוי שהד#2#״ \קטילא לא ישלם ״ימטינ׳ עד גושמת חיבא דתבירא ולא ישלם#2#״׃
31:22 וארום ישאל״ישאול#2#״ גבר מלות חבריה ויתבר או ימות״מית#2#״ מרה לית \״הוא#2#״ עמיה משלמא ישלם׃
41:22 אם מריה עמי׳ לא ישלם אין אגיר הוא \אתקבל באגרא ״מקבל אגרא׳#2#״׃
51:22 וארום יתפס״ישרגג#2#״ גבר בתולה \דלא מארסה ״די לא ארסת#2#״ וישמש עמה \מפר{ז}<נ>ה יפרן יתה ליה לאיתו ״מפרינ׳ יפריננה ליה לאיתא#2#״׃

61:22 אין מסרבה יסרב אבוה למסבה״דלא למתן#2#״ יתה ליה כסף יתקל כנימוס״נימוסי׳#2#״ פרני בתולתא׃

71:22 עמי בני ישראל כל חרש וחרשה לא תקיימון׃
81:22 כל דמשמש עם בעיר מתקטלה יתקטיל׃
91:22 מאן דמדבח קדם \טעוון אחרניין ישתיצא ארום אלהן ״כל טעוותי׳ ישתיצי בדא אלה{ו}<י>ן#2#״ קדם ייי לבלחודוי׃
02:22 וגיורא לא \תונון ולא תדחקון יתהון ״תדחקון יתהון ולא תצערון יתהון#2#״ ארום דייר{ו}<י>ן״גיורין#2#״ הוויתון בארעא דמצרים׃
12:22 עמי בני ישראל כל ארמלה״ארמלן#2#״ ויתמין לא תצערון׃
22:22 אין מצערה תצערין יתהון ויהווי ארום מצווח יצווח עליך קדמי ואשמע ית קל צלותה ארום חנן ורחמן אנה׃
32:22 דלא יתקף רוגזי ואקטל״ואשיצי#2#״ יתכון בחרבא דלא יהוויי נשיכון ארמלן ובניכון יתמין׃
42:22 אין כסף תוזף ית עמי ית מסכינה די עמך לא תהווי ליה כמרי חוב דחק ולא תשוון עלוי שערין ורבין׃
52:22 אין ממשכנה תמשכן לבושא דחברך עד מטמעא שמשא תחזר יתי׳ ליה׃
62:22 ארום ה<<י>>א תכסותי<<ה>> לבלחודוי היא רקיעתא למשך בשרה \במה הוא דמך ״במה הוא קאים#2#״ ויהוי ארום יצווח עלך קדמי ואשמע ית קל צלותיה ארום חנן ורחמן אנה׃
72:22 עמא בני ישראל דייניכון לא תבזון ורבה דבעמכון לא תלוטון׃
82:22 מעשרתכון ודמעכון לא תשהון למיפקה בוכרי״בוכריה#2#״ בניכון די דכריא תקדשון לשמי׃
92:22 כדון תעבדון לתוריכון לעניכון שבעה יומין יהווה מתרבי בתר אמה וביומא״ומן יומ׳#2#״ תמינייא יפרשון יתיה לשמי׃
03:22 ועם קדישין תהוון לשמי ובשר תליש מן חווה קטילא באפי ברא לא תיכלון לכלבא תטלקון או לנכרייה בר עממיא תטלקון יתיה דהוא מדמי לכלבא׃


next chapter