CAL CODE HELP CLICK HERE
The Third Part of Isaac of Nineveh's essays, letters, poems, and meditations, from Isaac the Syrian's Spritual Works, Edited and translated by Mary T. Hansbury (Piscataway: Gorgias Press, 2016), with text obtained by her from the CSCO edition of S. Chialà (Louvain, 2011); with many vocalization and text corrections by CAL staff; hence neophytes should use the publication only with guidance, for it is replete with errors of typing, vocalization, and translation. By chapter:paragraph

Citation context from ISSW 6:13:

ܙܲܕܼܝܩܽܘܬܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܒܛܲܝܒܽܘܬܵܐ ܗܵܕܵܐ ܗ̱ܝ܃ ܕܟܲܕ ܩܲܠܼܝܠ ܦܵܠܲܚ ܐܲܝܟ ܚܲܝܠܸܗ ܘܲܒܨܸܒܝܵܢܸܗ ܡܲܢ ܡܫܲܡܠܼܝ܃ ܒܲܥܒܵܕܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܡܲܨܠܲܚ܃ ܐܵܦ ܕܠܵܐ ܦܽܘܠܚܵܢܵܐ ܕܲܥܒܵܕܸ̈ܐ܃ ܡܽܘܠܵܝܵܐ ܕܙܲܕܼܝܩܽܘܬܵܐ ܚܵܫܸܒ ܠܵܗܿ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܽܠ ܛܲܝܒܽܘܬܸܗ܃ ܒܗܵܝ ܕܲܠܟܽܠܵܗܿ ܨܒܽܘܬܸܗ ܥܠܲܘܗ̱ܝ ܫܵܕܸܐ܂ ܕܸܐܢܵܐ ܠܲܡ ܘܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̱ܢܵܐ܃ ܐܲܝܟ ܚܲܝܠܝ ܕܹܝܢ ܦܵܠܲܚ ܐ̱ܢܵܐ܂ ܕܠܵܐ ܥܸܕܠܵܝ ܡܲܢ ܘܲܕܠܵܐ ܚܛܵܗ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܸܐܗܘܸܐ܃ ܐܲܢ̱ܬ ܕܹܝܢ ܒܩܲܠܼܝܠ ܥܒܵܕܵܐ܃ ܙܲܕܼܝܩܽܘܬܵܐ ܝܵܗܸܒ ܐܲܢ̱ܬ ܠܼܝ܂