CAL CODE HELP CLICK HERE
Titus of Bostra, Against the Manichaeans book IV, as published by Paul-Huber Poirier in Titi Bostrensis Contra Manichaeos Libri IV Graeci et Syriace (Brepols, 2013), by book:chapter.line

Citation context from TB 3:13.3:

ܐܢܫܐ ܥܐܠ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܠܚܘܫܚܐ ܡܛܝܒܐ ܕܗܿܢܝܢ ܕܩܕܡ

ܐܬܥܒܕ ܒܗܿܝ ܕܐܡܿܪ ܐܠܗܐ ܕܢܥܒܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ

ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ ܘܢܫܬܠܛܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܠܬܐ