CAL CODE HELP CLICK HERE
click on the file description for more information

62027: P Ps

click on a word for lexical analysis
Click on a red-colored coordinate for comments and/or translations of the line

previous chapter


200:220 ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ܂ ܘܐܪܚܩܬ ܡܢ ܦܘܪܩܢܝ ܒܡ̈ܠܐ ܕܣ̈ܟܠܘܬܝ܂
300:220 ܐܠܗܝ ܐܩܪܝܟ ܒܐܝܡܡܐ ܘܠܐ ܬܥܢܝܢܝ܂ ܘܒܠܠܝܐ ܘܠܐ ܬܟܬܪ ܠܝ܂
400:220 ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܘܝܬܒ ܒܫܘܒܚܟ ܐܝܣܪܝܠ܂
500:220 ܒܟ ܣܒܪܘ ܐ̈ܒܗܝ ܣܒܪܘ ܒܟ ܘܦܨܝܬ ܐܢܘܢ܂
600:220 ܠܘܬܟ ܓܥܘ ܘܐܬܦܨܝܘ܂ ܒܟ ܣܒܪܘ ܘܠܐ ܒܗܬܘ܂
700:220 ܐܢܐ ܬܘܠܥܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ܂ ܚܣܕܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܣܘܠܢܗ ܕܥܡܐ܂
800:220 ܟܠ ܕܚܙܐܘܢܝ ܡܝܩܘ ܒܝ܂ ܐܦܛܪܘ ܒܣ̈ܦܘܬܗܘܢ ܘܐܢܝܕܘ ܒܪ̈ܝܫܝܗܘܢ܂
900:220 ܐܬܬܟܠ ܥܠ ܡܪܝܐ ܕܢܦܨܝܘܗܝ܂ ܘܢܦܠܛܝܘܗܝ ܐܢ ܨܒܐ ܒܗ܂
010:220 ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܬܘܟܠܢܝ ܡܢ ܡܪܒܥܐ܂ ܘܣܒܪܝ ܥܠ/ܡܢ#3#/ ܬܕܝ̈ܗܿ ܕܐܡܝ܂
110:220 ܥܠܝܟ ܐܫܬܕܝܬ/ܐܬܐܫܕܬ#3#/ ܡܢ ܡܪܒܥܐ܂ ܘܡܢ ܟܪܣܗܿ ܕܐܡܝ ܐܠܗܝ ܐܢܬ܂
210:220 ܠܐ ܬܪܚܩ ܡܢܝ܂ ܡܛܠ ܕܐܘܠܨܢܐ ܩܪܒ ܘܠܝܬ ܕܡܥܕܪ܂
310:220 ܐܬܟܪܟܘܢܝ ܬܘܪ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܘܐܪ̈ܘܢܐ ܕܒܝܫܢ ܚܕܪܘܢܝ܂
410:220 ܦܬܚܘ ܥܠܝ ܦܘܡܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܢܗܡ ܘܚܛܦ܂
510:220 ܘܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܐܬܐܫܕܬ܂ ܘܐܬܒܕܪܘ ܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܝ ܘܗܘܐ ܠܒܝ ܐܝܟ ܫܥܘܬܐ܂ ܘܐܬܡܣܝܘ ܒܓܘ ܡ̈ܥܝ܂
610:220 ܘܝܒܫ ܐܝܟ ܚܨܦܐ ܕܦܚܪܐ ܚܝܠܝ܂ ܘܠܫܢܝ ܕܒܩ ܠܫܡ̈ܝ ܚܟܝ܂ \ܘܥܠ ܥܦܪܐ /ܘܠܥܦܪܐ#3#/ ܕܡܘܬܐ ܫܕܝܬܢܝ܂
710:220 ܡܛܠ ܕܚܕܪܘܢܝ ܟܠܒ̈ܐ܂ ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܒܝܫ̈ܐ ܟܪܟܘܢܝ܂ ܒܙܥܘ ܐ̈ܝܕܝ ܘܪ̈ܓܠܝ܂
810:220 ܘܐܝܠܠܘ ܟܘܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܝ܂ ܗܢܘܢ ܚܪܘ ܘܚܙܘ ܒܝ܂
910:220 ܘܦܠܓܘ ܢܚ̈ܬܝ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܘܥܠ ܠܒܘܫܝ ܐܪܡܝܘ ܦܣܐ/ܦܨܐ#3#/܂
020:220 ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܪܚܩ ܡܢܝ܂܀ ܐܝܠ ܐܝܠ ܠܥܘܕܪܢܝ ܟܬܪ܂
120:220 ܘܦܨܗܿ ܡܢ ܚܪܒܐ ܠܢܦܫܝ܂ ܘܡܢ ܐܝܕܐ ܕܟܠܒ̈ܐ ܝܚܝܕܘܬܝ܂
220:220 ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܐܪܝܐ ܘܡܢ ܩܪܢܐ ܪܡܬܐ ܡܘܟܟܝ܂
320:220 ܕܐܣܒܪ ܫܡܟ ܠܐ̈ܚܝ܂ ܘܒܓܘ ܟܢܘܫܬܐ ܐܫܒܚܟ܂
420:220 ܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܫܒܚܘܗܝ܂ ܘܟܠܗ ܙܪܥܗ ܕܝܥܩܘܒ ܐܘܩܪܘܗܝ܂ ܘܕܚܠܘ ܡܢܗ ܟܠܗ ܙܪܥܗ ܕܐܝܣܪܝܠ܂
520:220 ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܛ ܘܠܐ ܐܣܠܝ ܓܥܬܗ ܕܡܣܟܢܐ܂ ܘܠܐ ܐܗܦܟ ܐ̈ܦܘܗܝ ܡܢܗ܂ ܟܕ ܓܥܐ ܠܘܬܗ ܫܡܥܗ/ܫܡܗ#3#/܂
620:220 ܡܢ ܩܕܡܝܟ ܗܝ ܬܫܒܘܚܬܝ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܢܕܪ̈ܝ ܐܫܠܡ ܩܕܡ ܕܚ̈ܠܘܗܝ܂
720:220 ܢܐܟܠܘܢ ܡܣ̈ܟܢܐ ܘܢܣܒܥܘܢ܂ ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܝܢ ܠܗ܂ ܘܢܚܐ ܠܒܗܘܢ ܠܥܠܡܝܢ܂
820:220 ܢܬܕܟܪܘܢ/ܘܢܬܟܠܘܢ#3#/ ܘܢܬܦܢܘܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܥܒܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܩܕܡܘܗܝ ܢܣ̈ܓܕܢ ܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܂
920:220 ܡܛܠ ܕܕܡܪܝܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܗܘܝܘ ܫܠܝܛ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ܂
030:220 ܢܐܟܠܘܢ ܘܢܣܓܕܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܟܦܢ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܩܕܡܘܗܝ ܢܒܪܟܘܢ ܟܠ ܢܚ̈ܬܝ ܥܦܪܐܿ ܢܦܫܝ ܠܗ \ܗܘ ܚܝܐ /ܘܚܝܐ#3#/܂
130:220 ܙܪܥܐ ܕܢܦܠܚܝܘܗܝ ܢܣܒܪ ܕܪܗ ܠܡܪܝܐ/ܕܡܪܝܐ#3#/܂
230:220 ܢܐܬܘܢ ܘܢܚܘܘܢ ܙܕܝܩܘܬܗ܂ ܠܥܡܐ ܕܡܬܝܠܕ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ܂

next chapter