CAL Bibliography for xmy V


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Joüon, P., "Les verbes 'voir' en araméen חזה, חמה, חוה”." Or 2 (1933): 117–19. xzy V xmy V xwy V

Joüon, P., "Les verbes." Or 2 (1933): 117–19. xwy V xmy V xzy V


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP