CAL Bibliography for AssurInsc


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Aggoula, Basile, Inscriptions et graffites araméens d'Assour. AIONSup 43. Naples: Istituto Universitario Orientale, 1985. Hatran AssurInsc

Beyer, K., Die aramäischen Inschriften aus Assur, Hatra und dem übrigen Ostmesopotamien (datiert 44 v. Chr. bis 238 n. Chr.). . Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998. Collections Hatran AssurInsc


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP