CAL Bibliography for zdq N


CAL BIBLIOGRAPHY SEARCH

Drower, E.S., "Zidqa and Kana d-Zidqa." RSO 32 ( (Scritti in Onore di Giuseppe Furlani) (1957): 397–402. Mandaic zdq N kn N


View Bibliographic Abbreviations

BACK

BACK to TOP